آزمون استاد آل حیدر

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون سلفژ6  استاد آل حیدر روز ‌شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 12:30- 10:30

آزمون ساز پیانو   استاد آل حیدر روز ‌شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 16:30- 12:30  (دانشجویانی که روز سه‌شنبه کلاس دارند )

آزمون ساز پیانو   استاد آل حیدر روز دوشنبه مورخ 7/10/94  ساعت 11 (دانشجویانی که روز دو‌شنبه کلاس دارند)

برگزار می‌گردد.