آزمون استاد آل حیدر

آزمون عملی پارتیتور نوازی  استاد آل حیدر روز شنبه مورخ 5/10/94  در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.