آزمون استاد شیخ رضایی

آزمون عملی آواز گروهی  استاد شیخ‌رضایی روز یکشنبه مورخ 6/10/94  در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.