آزمون استاد طوسی

آزمون سلفژ استاد طوسی روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 10   در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.