آزمون استاد عقیلی

آزمون سنتور استاد عقیلی روز سهشنبه مورخ 94/10/1 در ساعت کلاسی خود برگزار می گردد.