آزمون استاد قلی زاده

آزمون عملی گریم  استاد قلی زاده روز شنبه مورخ 7/10/94  برگزار می‌گردد.