آزمون استاد کوهی

آزمون عملی  ویولن  استاد کوهی روز یکشنبه مورخ 6/10/94  در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.