آزمون استاد یوسفی

آزمون عملی کاربرد کامپیوتر در موسیقی استاد یوسفی روز یکشنبه مورخ 6/10/94  در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.