آزمون تربیت بدنی برادران استاد شهری

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:
آزمون عملی تربیت بدنی 1 و 2 استاد شهری روز جمعه مورخ 95/3/7 در زمان کلاسی خود برگزار می گردد.