آزمون تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون تربیت بدنی برادران  استاد شهری و تربیت بدنی خواهران استاد شاهینیروز پنجشنبه مورخ 94/10/24 ساعت 9   برگزار می‌گردد.