آزمون عملی گیتار استاد جنانی  روز دوشنبه مورخ 95/3/10 راس ساعت 15:30 برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان راس ساعت الزامیست.