قابل توجه دانشجویان معماری:
آزمون عملی طرح معماری (رلوه) استاد رضایی روز چهارشنبه مورخ 95/3/19 ساعت 16:30 الی 18:30 در کلاس خود برگزار میگردد.