آزمون عملی استاد نوری

قابل توجه دانشجویان محترم:
آزمون عملی کاربرد کامپیوتر در موسیقی استاد نوری روز دوشنبه مورخ 95/3/17 در زمان کلاسی خود برگزا ر می گردد.