قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون ساز کمانچه استاد پارسا روز یکشنبه مورخ 95/3/16 در زمان کلاسی خود با خضور اساتید موسیقی بصورت ژوری برگزار می گردد.