قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی نوازندگی سازهای زهی استاد کوهی روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 ساعت 10:30 با حضور اساتید موسیقی بصورت ژوری برگزار میگردد.