آزمون عملی ساز تار و سه تار استاد ساعد

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی ساز تار و سه تار استاد ساعد روز دوشنبه مورخ 95/3/10 و روز چهار شنبه مورخ 95/3/12 ساعت 9 الی 13 در ساعت کلاسی خود برگزار می گردد