آزمون های عملی استاد آل حیدر

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون پیانو استاد آل حیدر روز شنبه مورخ 95/3/8 ساعت 15- 12 و روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 ساعت 10-8 در کلاس آکوستیک
آزمون سلفژ 5 روز شنبه مورخ 95/3/8 در ساعت کلاسی خود و
آزمون آشنایی با رهبری ارکستر روز دوشنبه مورخ 95/3/17 در ساعت کلاس خود برگزار می گردد.