آزمون های عملی استاد منبری

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی بداهه نوازی و جواب آواز استاد منبری روز شنبه مورخ 95/3/8 و آزمون عملی تمبک نوازی روز دوشنبه مورخ 95/3/17 در ساعت کلاسی خود برگزار میگردد.