آغاز تشکیل کلاس های مرکز

با توجه به اتمام زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کلیه کلاس های مرکز از تاریخ 4-12-94 به بعد ( به جز ورودی های جدید) تشکیل میگردد ضمناً تنها کلاس هایی که به حد نصاب نرسیده است طی تماس کارشناس اطلاع داده میشود