اسامی حذفیات استاد تقوی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
پریچهر ریاحی کارگردانی برنامه های تلویزیونی   عدم حضور
مهدی سیف اولی کندی کارگردانی برنامه های تلویزیونی   عدم حضور
مارال کیانی کارگردانی برنامه های تلویزیونی   عدم حضور
علی رضایی فخر تدوین فیلم مستند   13 جلسه
شیث مشکوت

 

تدوین فیلم مستند   عدم حضور
سکینه حیدری مبای تدوین   عدم حضور
فرهاد متین فخر مبای تدوین   عدم حضور
یاشار یعقوبی سرایی مبای تدوین   عدم حضور
علی اسکندری اصول کارگردانی   عدم حضور
سروش پورصالح اصول کارگردانی   11 جلسه
مجید حسن‌پور پشتیکیوان اصول کارگردانی   11 جلسه
کیوان سلیمانی اصول کارگردانی   13 جلسه
افشین مفیدی اصول کارگردانی   11 جلسه
امیر کربلایی زاده اصول کارگردانی   عدم حضور
سجاد محمدی کارگردانی برنامه های تلویزیونی   9 جلسه
سارا قادرسهی اصول کارگردانی   عدم حضور
زهرا آقایی تدوین فیلم مستند   8 جلسه
یوسف کاظمی اصول کارگردانی   12 جلسه