اسامی حذفیات استاد تنگشیر

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
حسام جوانبخت مهارت‌ها و قوانین کسب و کار    
شیت مشکات مهارت‌ها و قوانین کسب و کار    
هانیه یوسف رسانه‌شناسی    
هادی رجایی اصول سرپرستی    
جواد رضایی اصول سرپرستی    
الیاس پرزو مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
فرشته شاه‌نصیری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
امیر شکری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
سید شهاب الدین مرتضوی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
مرجان ملکی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
مریم هندی زاده مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری    
ایران پورایران منش‌زاده مخاطب‌شناسی