اسامی حذفیات استاد فرشچیان

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
یگانه احمدی زبان خارجه   عدم حضور
سارا اکرمی زبان خارجه   عدم حضور
مجید تکبیری زبان خارجه   عدم حضور
پروین تمیمی زبان خارجه   عدم حضور
تهمینه جعفری زبان خارجه   عدم حضور
هدیه منصفی زبان خارجه   عدم حضور
مهرو والاتبار زبان خارجه   عدم حضور
هایده پرویز زبان خارجه   عدم حضور
شادی جعفری گجلار آزمایشگاه پیش متوسطه   عدم حضور