اسامی حذفیات استاد فرقانی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
نینلی عیسائیان فرم و فضا معماری  
پگاه محمدی فرم و فضا معماری  
زینب ناظمی فرم و فضا معماری  
فرشاد گودرزی تاریخ معماری تزئینی معماری