اسامی حذفیات استاد کوهی

دانشجو درس رشته
یوسف گل پروران ساز ویولن  
احمد براتی زاده ساز ویولن  
جواد صداقتی ساز ویولن  
مسعود جهانگیری ساز ویولن