اسامی حذفیات استاد کوهی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
یوسف گل پروران ساز ویولن    
احمد براتی زاده ساز ویولن    
جواد صداقتی ساز ویولن    
مسعود جهانگیری ساز ویولن