اسامی دانشجویان حذفی استاد تنوری

دانشجو درس رشته
زهرا اسمعیل شاهی طراحی و نقاشی پرتره  
فرناز امینی طراحی و نقاشی پرتره  
عاطفه ترابی طراحی و نقاشی پرتره  
علیرضا حیدری قلعه کلی

هادی رجائی مرادلو

طراحی و نقاشی پرتره  
یگانه سلطان‌پور طراحی و نقاشی پرتره  
سروش سلیمان میگونی

 

طراحی و نقاشی پرتره  
پانته‌آ عباسی نوید طراحی و نقاشی پرتره  
الناز نعمتی عزیزآباد طراحی و نقاشی پرتره