اسامی دانشجویان حذفی استاد خسرو بابایی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
شبنم تاجی زاده اندیشه 1   عدم حضور
فاطمه حسینی سیانکی اندیشه 1   عدم حضور
علی زارعی اندیشه 1   عدم حضور
بهنام سلیمانی اندیشه 1   عدم حضور
مانا قندی اندیشه 1   عدم حضور
مرتضی گلدری اندیشه 1   عدم حضور
مهیا یوسفی اندیشه 1   عدم حضور
پیمان امیدی تفسیر موضوعی قرآن   عدم حضور
مسعود ابراهیمی تفسیر موضوعی قرآن   عدم حضور
سپهر حسینی شاد تفسیر موضوعی قرآن   عدم حضور
راضیه دین‌شعاری تفسیر موضوعی قرآن   عدم حضور
محمد اسماعیلی پورفرسنگی اندیشه 1   عدم حضور
زهرا تاجیک اندیشه 1   عدم حضور
علی شاهسون اندیشه 1   عدم حضور
کیمیا صرافی اندیشه 1   عدم حضور
امیرحسین یوزباشی اندیشه 1   عدم حضور
مهدی حاجی محمد ولی اندیشه 1   عدم حضور
جواد صداقتی پیرکلاچاهی اندیشه 1   عدم حضور
کامیاب عشقی نژاد فرد اندیشه 1   عدم حضور
پرهام فاخری تهرانی اندیشه 1   عدم حضور