اسامی دانشجویان حذفی استاد دهباشی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
میثم جهانشاهی ایمنی و بهداشت محیط کار   13 جلسه
پریسا حیدری ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور
میثاق ظریفی ایمنی و بهداشت محیط کار   13 جلسه
ساجده محمدی ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور
هدیه منصفی ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور
امیر شریفی صدر ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور
ابراهیم مومنی طاهری ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور
غزاله دهقان ایمنی و بهداشت محیط کار   13 جلسه
مرتضی عسگری ایمنی و بهداشت محیط کار   13 جلسه
میلاد بهاری ایمنی و بهداشت محیط کار   عدم حضور