اسامی دانشجویان حذفی استاد شاهینی

دانشجو درس رشته
سمیه ابوچناری تربیت بدنی  
سمیه باقری تربیت بدنی  
مهدیه تنیان تربیت بدنی  
مهتاب سادات روزخوش تربیت بدنی  
زهرا سلیمانی تربیت بدنی  
کیمیا صرافی تربیت بدنی  
فرانک صفدری تربیت بدنی  
زهره معصومی تربیت بدنی  
سمیرا اله‌وردی تربیت بدنی  
مرضیه پورحسینی تربیت بدنی  
سیده فاطمه حسینی تربیت بدنی  
طاهره راعی تربیت بدنی  
پریچهر ریالی تربیت بدنی  
مارال کیانی تربیت بدنی  
فاطمه محمودی تربیت بدنی  
زهرا رمضان تربیت بدنی  
سپیده نصاری زاده تربیت بدنی  
پریسا رحمانی تربیت بدنی  
سایه نوری تربیت بدنی  
سکینه حیدری تربیت بدنی  
مرضیه توکلی تربیت بدنی  
سمانه شیخ‌الاسلامی تربیت بدنی  
فهیمه فقهی نجف آبادی تربیت بدنی  
سمیه قانعی تربیت بدنی  
نگین قهرمانی تربیت بدنی  
هدیه منصفی تربیت بدنی  
نگین سرچشمه تربیت بدنی  
یگانه سلطانپور تربیت بدنی  
الهام جولانی تربیت بدنی  
مهسا نعمت‌پور تربیت بدنی