اسامی دانشجویان حذفی استاد شریفی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
مهسا جمالزاده مقدمات طراحی معماری داخلی    
سحر قاضی‌زاده مقدمات طراحی معماری داخلی    
زهرا رضایی مقدمات طراحی معماری داخلی    
فائزه نیازی مقدمات طراحی معماری داخلی    
علی‌اکبر محمدپور مقدمات طراحی معماری داخلی    
فرشاد قره‌داغی قهرمانلویی مقدمات طراحی معماری داخلی    
نینلی عیسائیان حجم‌شناسی و ماکت سازی    
پگاه محمدی حجم‌شناسی و ماکت سازی    
مهیا سلطانی حجم‌شناسی و ماکت سازی    
مائده ستاری حجم‌شناسی و ماکت سازی    
رقیه زمانی حجم‌شناسی و ماکت سازی    
زهرا دردا حجم‌شناسی و ماکت سازی    
سمیرا گیسو حجم‌شناسی و ماکت سازی