اسامی دانشجویان حذفی استاد طوسی

دانشجو درس رشته
محمدمهدی اقبال آشنایی با تاریخ موسیقی جهان موسیقی
پریسا بذل ‌پور آشنایی با تاریخ موسیقی جهان موسیقی
مومن خضرایی آشنایی با تاریخ موسیقی جهان موسیقی
هاشم مشیری آشنایی با تاریخ موسیقی جهان موسیقی
علیرضا محمد دوست آشنایی با تاریخ موسیقی جهان موسیقی
کوروش حجازی کنتراپوان 2 موسیقی
غرزانه ابوالقاسم هارمونی 2 موسیقی
نازین افسین هارمونی 2 موسیقی
سوگل دستمالچی هارمونی 2 موسیقی
طاهر راعی هارمونی 2 موسیقی
نیوشا سارو کلائی هارمونی 2 موسیقی
زهرا سلیمانی تربیت شنوایی (ریتم و فواصل) موسیقی
جواد صداقتی تربیت شنوایی (ریتم و فواصل) موسیقی
کیمیا صرافی تربیت شنوایی (ریتم و فواصل) موسیقی
مهدی صباغی تربیت شنوایی (ریتم و فواصل) موسیقی