اسامی دانشجویان حذفی استاد فرشاد

دانشجو

درس رشته تعداد غیبت

محمدرضا محمدی

خلاقیت در هنر

و

آشنایی با هنرهای نمایشی

 

10

امیر شریعتی‌صدر

 

9

رضا راضی اصل فرد

 

8

هانیه تیرگر

 

کامل

مجتبی توانا

 

8

میثم رضایی

 

7

منصوره میرهادی

 

5

علی سیف‌الهی

 

5

حامد سمرقندی

 

6

زهرا ملایری

 

کامل

نرجس نوری تمیز  

کامل