اسامی دانشجویان حذفی استاد قدمی

دانشجو درس رشته
محسن خوبانی هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
فائزه نیازی هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
زهرا رضایی هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
رقیه پنجی هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
نینلی عیسائیان هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
پگاه محمدی هندسه‌ مناظر و مرایا معماری
مصطفی همتی هندسه کاربردی و مبانی معماری معماری
معمار معماری هندسه کاربردی و مبانی معماری معماری
افشین  برزگری مبانی معماری معماری