اسامی دانشجویان حذفی استاد قلی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاسهای جبرانی استاد قلی زاده

قالب‌گیری از چهره  روز شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 15:30- 8

گریم صحنه  روز دوشنبه مورخ 7/10/94  ساعت 12- 9:45

تیپ و شخصیت  روز دوشنبه مورخ 7/10/94  ساعت 14:30- 12

مبانی گریم 1  روز دوشنبه مورخ 7/10/94  ساعت 16:45- 14:30

برگزار می‌گردد.