اسامی دانشجویان حذفی استاد مجیدی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
رضا باستانی مهارت و قوانین کسب و کار   عدم حضور
ساناز جعفریان مهارت و قوانین کسب و کار   عدم حضور
نسرین حیدری مهارت و قوانین کسب و کار   عدم حضور
امیر مهدوی مهارت و قوانین کسب و کار   عدم حضور
فرشید زبردست هنر و ارتباطات   عدم حضور