اسامی دانشجویان حذفی استاد پیش بین

دانشجو درس رشته
مصطفی همتی بهار جامعه‌شناسی عمومی