اسامی دانشجویان حذفی استاد کریمی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
محمد جعفری زبان عمومی   9 جلسه
زهرا محمودی دلیوند زبان عمومی   7 جلسه
هانیه تیرگر زبان عمومی   11 جلسه
شادی داودی زبان عمومی   11 جلسه
زهرا  سلیمانی زبان عمومی   11 جلسه
ندا همیشبوری زبان عمومی   11 جلسه
مهرو والاتبار زبان عمومی   11 جلسه
افشین برزگری زبان عمومی   11 جلسه
حوریه ثابتی زبان عمومی   11 جلسه
هانیه حسینی مزینانی زبان عمومی   11 جلسه
زهره شیخ‌الاسلامی زبان عمومی   11 جلسه
فاطمه نوروزی زبان عمومی   11 جلسه
زینب یاری زبان عمومی   11 جلسه
حمیدرشا یعقوبی زبان عمومی   11 جلسه
صادق یعقوبی زبان عمومی   11 جلسه
مهدی داورزنی زبان عمومی   11 جلسه
امیر دهنمکی زبان عمومی   11 جلسه
میثم رضایی زبان عمومی   11 جلسه
سعید صالحی زبان عمومی   11 جلسه
کیمیا صرامی زبان عمومی   11 جلسه
مهسا فرجی زبان عمومی   11 جلسه
آرام اسمعیلی کندی زبان عمومی   11 جلسه
فاطمه مستعلی زبان عمومی   11 جلسه
عباس گودرزی زبان عمومی   11 جلسه