اسامی دانشجوییان حذفی استاد تنگشیر

دانشجو درس رشته
حسام جوانبخت مهارت‌ها و قوانین کسب و کار  
شیت مشکات مهارت‌ها و قوانین کسب و کار  
 
هادی رجایی اصول سرپرستی  
جواد رضایی اصول سرپرستی  
الیاس پرزو مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
فرشته شاه‌نصیری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
امیر شکری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
سید شهاب الدین مرتضوی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
مرجان ملکی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
مریم هندی زاده مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری