اطلاعیه اخذ درس کارورزی در ترم جاری

?? قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :
با عنایت به بخشنامه اخیر دانشگاه جامع، امکان ارائه دردوس کارورزی 1 و کارورزی 2 حتی در ترم آخر مقدور نمی باشد. لذا کلیه عزیزانی که این دو درس را اخذ نموده اند می بایست در حذف و اضافه کارورزی 2 را حذف نمایند و در ترم آتی این درس را بگذرانند.
آموزش