اطلاعیه ممهور شدن کارت ورود به جلسه آزمون

قابل توجه دانشجویان محترم

مهر زدن کارت ورود به جلسه آزمون، روز اولین آزمون با همراه داشتن فیش پرداخت هزینه بیمه دانشجویی صورت می‌پذیرد .