اطلاعیه مهم درمورد پرداخت 15 درصد سجاد

قابل توجه دانشجویان محترم

لطفا جهت  پرداخت 15% شهریه سامانه سجاد  تا روز چهارشنبه مورخ 19/12/94    اقدام نمائید.

* تذکر مهم» از روز پنجشنبه مورخ  20/12/94   لغایت روز یکشنبه مورخ  15/1/95   در سامانه سجاد به دلیل عدم ثبت در سیستم مبلغی بابت حق نظارت در سامانه واریز نگردد.