اطلاعیه مهم در خصوص تغییر ساعت برنامه شبکه 2 سیما

ل توجه دانشجویان که در برنامه شبکه 2 سیما ? ثبت نام نمودند:?
ساعت اجرای برنامه از ساعت 17 ⌛️روز پنجشنبه مورخ 94/12/20 به ساعت 10صبح ⏳همان روز تغییر یافت.
ضمنا جلسه توجیهی مربوطه ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 برگزار میگردد.