اطلاعیه مهم پرینت کارت ورود به جلسه آزمون

اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه آزمون :
به علت مشکلات پیش آمده در برنامه امتحانات، کلیه دانجشویان می بایست پرینت کارت ورود به جلسه خود را از تاریخ 95/3/16 دریافت نمایند بدیهی است هرگونه مشکل ناشی از دریافت پرینت برنامه امتحانات و یا کارت ورود به جلسه آزمون قبل از موعد، متوجه شخص دانشجو خواهدبود.