اطلاعیه پرداخت 15% شهریه نیمسال دوم 95- 94

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز:
آخرین مهلت واریز 15% شهریه (حق نظارت دانشگاه جامع) روز چهارشنبه مورخ 95/2/15 می باشد.