کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که هنوز تائید کاردانی نشدهاند (تیک فارغ‌التحصیلی) جهت انتخاب واحد می‌بایست  در روزهای اعلام شده به آموزش مرکز مراجعه نمایند.