راه کار تبدیل ایده به محصول با رویکرد کارآفرینی

images

دانشگاه جامع علمی کاربردی با اهداف آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد کسب و کارهای نو وتوسعه کسب وکارهای محلی نوپا،در اردیبهشت لغایت تا پانزدهم خردادماه 95 طبق مراحل اجرایی ایده تاب که به پیوست می باشد اقدام می نماید.

ایده تاب

از علاقمندان تقاضا میشود تا آثار  و مشخصات فردیخود را تا اسرع وقت به خانم بنیادی (طبقه 5 )اعلام فرمایند.