creativity-in-entrepreneurship

دانشگاه علمی و کاربردی در نظر دارد با هدف توسعه کارآفرینی و شناسایی و حمایت از دانشجویان، دانش آموختگان، مدرسان خلاق و کارآفرین و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، بیش از پیش در راستای دستیابی به اهداف فوق گام بردارد

لذا از اساتید محترم و دانشجویان عزیز درخواست میگردد تا نام و نام خانوادگی و شماره تماس و موضوع کارآفرینی خود را در اسرع وقت به مرکز واحد 4 اعلام نمایند.

2016-04-18 (1) 0001

2016-04-18 (1) 0003

2016-04-18 (1) 0005

2016-04-18 (1) 0007