تغییرات برنامه کلاسی به دلیل به حد نصاب نرسیدن

با توجه به به حد نصاب نرسيدن برخي از کلاسها بعد ازحذف و اضافه ،تغييراتي در برنامه کلاسها ايجاد شده است.لذا کليه دانشحويان عزيز جهت دريافت برنامه کلاسي جديد ،به صفحه سجاد خود مراجعه نمايند .آموزش واحد4