تغییر رمز عبور به سامانه آنلاین آموزش

قابل توجه دانشجویان محترم

رمز عبور به سامانه آنلاین آموزش برای کلیه دانشجویان به شماره شناسنامه تغییر یافت.