تغییر روز کلاس استاد ایوب زاده

قابل توجه دانشجویان محترم:
درس کاربرد فناوری استاد ایوب زاده از روزهای چهارشنبه به روزهای جمعه ساعت 13:30 الی 15 با استاد علیپور تغییر یافت